Leave Your Message

ਕੋਲਕੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Colku ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Colku ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਲਕੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Colku ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਤੀ 4/15/2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ।

ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ।

ਗਾਹਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਭੌਤਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੌਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ info@colku.com 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ Colku ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ "ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ" ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ info@colku.com 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੋਧਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।