ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਸੋਖਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਧਾਤੂ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ

ਅਰਧ-ਉਤਪਾਦਨ

ਫੋਮਿੰਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ

ਉਤਪਾਦ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ